ALGEMENE VOORWAARDEN ROSA ADVIES

Artikel 1 Definities

1. Rosa Advies, gevestigd te Breda, KvK-nummer 77435923, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten, trajecten en levering van diensten en producten door of namens de opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

6. Opdrachtnemer heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwste versie zal altijd voor akkoord ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.

Artikel 3 Offertes

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.

2. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgtrajecten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. De in een offerte vermelde tarieven zijn exclusief btw. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst vermeld. Bijkomende kosten, zoals reiskosten, zullen apart worden gefactureerd.

3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.

4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet de gehele werkzaamheden worden doorlopen. Opdrachtnemer komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Zij heeft tevens het recht de werkzaamheden op te schorten tot een (volgende) betaling is voldaan.

5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.

6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, werkzaamheden eerder aanvangen of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

7. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 • Opdrachtnemer voert de gekozen dienst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
 • Advies kan enkel worden gegeven onder voorbehoud dat alle benodigde documenten voor het uitvoeren van het advies juist en volledig worden aangeleverd en er geen informatie wordt achtergehouden.
 • Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 7 Looptijd en annulering

 • Een abonnement heeft een minimale looptijd van 1 maand en is daarna maandelijks opzegbaar, waarbij opzegging voor de 15e van een maand dient plaats te vinden. Indien de opzegging na de 15e van een kalendermaand wordt doorgegeven kan deze niet meer tijdig worden verwerkt en zal opzegging pas vanaf de volgende kalendermaand mogelijk zijn.
 • Indien opdrachtgever de overeenkomst tijdens de minimale looptijd wenst te ontbinden, is opdrachtgever gehouden de kosten voor deze periode te voldoen.
 • Indien opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden voordat de werkzaamheden zijn aangevangen, kan dit tot 14 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden kosteloos. Bij annulering tussen 14 en 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 25% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; annulering tussen 7 dagen en 48 uur resulteert in betaling van 50% van het overeengekomen bedrag en bij annulering binnen 48 uur wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.
 • Opdrachtnemer zal niet starten met de werkzaamheden voor het gehele bedrag is voldaan. Indien al is aangevangen met de werkzaamheden, is bij annulering door opdrachtgever het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.
 • Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online cursus, e-book of templates, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt opdrachtgever toegang tot zijn aankoop. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data wordt gewijzigd, heeft opdrachtgever het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door opdrachtgever vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging, tenzij anders overeengekomen.
 • Wanneer opdrachtgever onverwachts verhinderd is voor een workshop, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: opdrachtgever is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens aan opdrachtnemer worden doorgegeven. Opdrachtgever is niet gerechtigd de aankoopkosten terug te vorderen van opdrachtnemer.
 • In afwijking van hetgeen in het vorige lid van dit artikel gestelde, kunnen er afwijkende voorwaarden van een evenementenplatform zoals “Eventbrite” van toepassing zijn op de aanschaf van tickets voor een workshop.

Artikel 8 Overmacht

1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

Artikel 9 Online cursus

 • Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de opdrachtgever, die ook blijft bestaan wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen of gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.
 • Opdrachtgever ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor opdrachtgever niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag.
 • Opdrachtgever ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.

4. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.

5. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat opdrachtgever met aankoop beoogde. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus.

6. Een cursus is slechts met één account per aankoop te volgen.

7. Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan opdrachtnemer niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

8. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.

9. Opdrachtnemer is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.

10. Opdrachtgever verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiker voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Opdrachtgever mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van opdrachtnemer.

11. Opdrachtgever is niet toegestaan content uit de cursus te gebruiken om binnen 12 maanden na het volgen van de cursus van opdrachtnemer zelf een soortgelijke cursus te geven.

12. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van opdrachtnemer. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

13. Tijdens deelname aan een cursus kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De opdrachtgever verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van opdrachtnemer.

14. Het staat opdrachtnemer te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

15. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 10 Aansprakelijkheid schade

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van elektronische communicatie, waaronder maar niet gelimiteerd tot, niet-aflevering, beschadiging van gegevens, manipulatie, onderschepping door derden of overbrengen van virussen.

4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de overeenkomst. De beslissing die worden genomen op basis van advies van opdrachtnemer zijn volledig voor de verantwoordelijkheid van opdrachtgever.

5. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of, bij uitblijven van uitkering, in de twee maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade door opdrachtnemer aan opdrachtgever is gefactureerd.

6. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde diensten en goederen.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

 • De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde kennis, diensten en documentatie tijdens de duur van de overeenkomst berusten bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie en media te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

2. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

3. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

4. Het is enkel toegestaan beeldopnames te maken tijdens een workshop na expliciete toestemming van opdrachtnemer. Wanneer andere deelnemers ook zichtbaar zijn op het materiaal is tevens toestemming nodig van hen voor het materiaal wordt gepubliceerd. Het is niet toegestaan geluidsopnames te maken, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen

 • Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. Deze verplichting houdt mede in dat deelnemers vertrouwelijk dienen om te gaan met informatie die in groepsverband wordt gedeeld.
 • Het uitbesteden of inwinnen van financieel en/of fiscaal advies ontdoet opdrachtgever niet van het zelf inperken van de bewaartermijn van de financiële administratie of de deponering van jaarstukken bij de Kamer van Koophandel.
 • Doordat sommige diensten van opdrachtnemer online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat zij haar diensten op ieder moment kan uitvoeren. Tijdige informatieverschaffing door opdrachtgever is doorslaggevend voor de kwaliteit van uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.

Artikel 13 Klachten

1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Zij streeft ernaar binnen 7 kalenderdagen inhoudelijk op klachten te reageren.

2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.